O Životě.cz
Partnerské weby

Personální ředitelka Vám napíše profesionální strukturovaný životopis na míru pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Životopis od nás je zaručeně pozvnánkou na pracovní pohovor. Nezapomeňte ani na motivační dopis díky němu vyniknete mezi ostatními kandidáty. Píšeme profesionální životopisy a motivační dopisy, připravujeme kandidáty na pracovní pohovory.

Naše ikonka
 O Źivotě.cz
Tiráž
O Životě.cz
ISSN 1214-6668
Vydavatel:
Marketer, s.r.o.
Hledání
Zde hledá Jyxo
Přijmeme!
Přijmeme do našeho týmu redaktora či redaktorku na externí spolupráci. Volné vstupy na akce (press screeningy, koncerty, tiskovky atd. atd. atd.), volnost ve výběru témat, možnost seberealizace, není nutná praxe a není ani omezeno věkovou hranicí, důležitý je písemný projev. Práce není finančně honorována. Zn.: Mladý kolektiv :-)
Soutěž!
Soutěžte s námi o dva zcela unikátní kalendáře Simony Krainové Agent 007, nafocené ve stylu Jamese Bonda s touto přední kráskou českého modelingu. Kalendář je neprodejný, ale může viset na stěně právě vám, pokud nám napíšete svá novoroční předsevzetí a to, jak v nich pokračujete, budete pokračovat či případně na čem jste pohořeli. Dva nejlepší příspěvky odměníme Agenty! Piště na redakce@ozivote.cz.
Výherci
S potěšením oznamujeme, že prosincovou soutěž vyhrál pan František Krám z Plzně a slečna Lucie Burovská z Prahy. Oběma gratulujeme a zasíláme jim slíbená DVD Na Stojáka! A co že jste si to přáli nejčastěji k Vánocům? Drtivě převažovaly technické vymoženosti :-)


Krátká intervence u patologického hráčství

autor : Redakce , vydáno : 18. 03. 2005

Údaje o počtu patologických hráčů nejsou k dispozici, je ale znám výskyt zkušeností s hazardních hrou na automatech u dospívajících ve věku 16 let. Tato zkušenost činila celoživotně u chlapců 15,3 % a u dívek 7,2 %. Hraní na hazardních automatech l x týdně či častěji se objevovalo u 2,4 % chlapců a 0,6 % dívek (Csémy a spol., 2003).

Rozšíření problémů působených hazardní hrou v populaci

Z uvedeného vyplývá, že, vzhledem k dostupnosti hazardních her, lze předpokládat další nárůst patologického hráčství i jiných problémů, které hazardní hra působí (kriminalita u dříve bezúhonných, homosexuální prostituce, rozvodovost apod.). Hazardní hry u dospívajících jsou také spojeny s vyšším rizikem problémů působených alkoholem i jinými látkami, jak o tom svědčí naše zkušenosti i zahraniční práce (Lynch a spol., 2004). Spolupráce patologických hráčů při léčbě má někdy krátkodobý charakter a řada z nich léčbu předčasně přeruší. Ze všech těchto důvodů je žádoucí, aby lékaři a další pracovníci různých oborů (adiktologie, psychiatrie, všeobecné lékařství, dorostové lékařství, psychologové, pedagogové apod.) uměli provádět krátkou intervenci pro problémy působené hazardní hrou.

Krátká intervence

Je pravděpodobné, že terapeut nepoužije v rámci krátké intervence všechny dále uvedené postupy, ale vybere z nich třeba i jen jeden nebo dva s ohledem na časové možnosti a situaci.

Prvky krátké intervence

• Posoudit stav pacienta informovat o výsledku. V našich podmínkách budeme vycházet z Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) a rozhodovat mezi patologickým hráčstvím (F63.0) a hráčstvím a sázkařstvím (Z72.6). Pro patologické hráčství je typické 1. craving (bažení) po hazardní hře, 2. zhoršené sebeovládání ve vztahu k hazardní hře, 3. pokračování navzdory nepříznivým důsledkům. Jedná se tedy podobné znaky, jaké najdeme v definici závislosti na psychoaktivních látkách. Naproti tomu u hráčství a sázkařství zůstává sebekontrola ještě zachována.

• Doporučit, aby pacient u sebe nenosil u sebe větší částky peněz, protože u mnoha patologických hráčů vyvolávají volné finanční prostředky craving (bažení) po hazardní hře. Ze stejných důvodů by výběr z pacientova bankovního konta měl být vázán dvěma podpisy (např. podpisy pacienta a jeho rodičů nebo manželky), případně by měly peníze přímo chodit na účet někoho, komu pacient důvěřuje.

• Často obrovské dluhy je třeba splácet plánovitě a systematicky, doporučuje se zpracovat realistický splátkový kalendář a dluhy umořovat postupně (tedy nedat prvnímu věřiteli všechno, a dostat se tak i s rodinou do neřešitelné finanční tísně). Podrobněji viz Nešpor (1999).

• Střední míra zátěže a vyvážený způsob života. Řada patologických hráčů má tendenci, ať z důvodů finančních nebo psychologických, vyhledávat nadměrné pracovní zatížení. Stavy vyčerpání pak snižují jejich odolnost a zvyšují riziko recidivy. Vyvážený způsob života naopak usnadňuje abstinenci.

• Jasně a jednoznačně doporučit se vyhnout veškerým formám hazardní hry i prostředím, kde se hazardní hra provozuje (nejčastěji se jedná o herny a restaurace).

• Vždy je třeba se zeptat na sebevražedné tendence a dluhy. Je vhodné nabízet kontakty na linky telefonické pomoci k prevenci sebevražd a lepšímu zvládání nečekaných krizí. Ledgerwood a Petry (2004) uvádějí, že největší riziko sebevražedných pokusů je u pacientů s pokročilejším patologickým hráčstvím, u těch, kdo k hazardní hře utíkají před jinými problémy, kdo mají sklon k disociaci, vyžadování pozornosti a impulzivitě.

• Nepít alkohol, zejména ne v rizikovém prostředí, aby se nezhoršovalo sebeovládání. Nezneužívat drogy. Relativně často se setkáváme s nebezpečnou kombinací patologického hráčství a závislosti na pervitinu.

• Předání svépomocného manuálu. Zpracovali jsme původní českou příručku (Nešpor, 1999), která je volně ke stažení z webových stránek www.plbohnice.cz/nespor. Ze stejného zdroje je také možné si stáhnout nahrávku desenzitizace ve fantazii pro patologické hráče.

• Spolupráce s rodinou. Rodina by neměla automaticky splácet pacientovy dluhy, ale trvat na změně a pomoc podmínit dobrou spoluprací při léčbě.

• Užitečné je posilování motivace (Hodgins, 2004). Posilování motivace se nejčastěji děje za pomoci vhodných otázek, které pacientovi připomenou nevýhody hazardní hry a její rizika. To se děje s pochopením a nekonfrontačně. Užitečným nástrojem k posilování motivace je i dotazník organizace Gamblers anonymous (český překlad viz Nešpor, 1999), který se týká pravě problémů působených hazardní hrou.

• Kontroly a sledování. Kontakty se léčebnými zařízeními a svépomocnými organizacemi by měly během prvních několika měsíců intenzivnější a soustavné.

• Terapeutický kontrakt (léčebná dohoda). Ta se může týkat léčby, změny životního stylu, nakládání s penězi apod.

• Kognitivně-behaviorální terapie (např. Takushi a spol., 2004, viz dále).

• Svépomocné organizace (Anonymní hráči nebo Anonymní alkoholici) nejlépe v kombinaci s profesionální pomocí.

• Doporučení ke specializované léčbě. Je prospěšné, když má doporučení ke specializované léčbě konkrétní podobu, pacient se zároveň dozví např. adresu, telefonní číslo, podmínky léčby, případně někdo z rodiny pacienta z k první návštěvě příslušného zařízení doprovodí (tzv. aktivní předání).

• Jestliže se při ambulantní léčbě nedaří stav stabilizovat nebo se objevují sebevražedné tendence, je nutná hospitalizace.

• Prevence a zvládání recidiv. Recidivy u patologických hráčů často nastávají, když jsou o samotě, když uvažují o penězích a mají fantazie týkající se výher (Hodgins a el-Guebaly, 2004). V prevenci recidiv se pracuje např. s identifikací podnětů, které aktivují craving a spouštějí recidivy (tzv. „spouštěče“). Je vhodné nacvičovat vyhýbání se spouštěčům nebo tam, kde to není možné, jejich zvládání. Zastavení recidivy by se mělo dít za pomoci další osoby nebo osob (rodina, profesionální pomoc apod.). Následně je třeba recidivu vyhodnotit a vyvodit z ní závěry do budoucna.

Příklady krátké intervence pro patologické hráčství

Hodgins a spol. (2004) uskutečnili kontrolovanou studii, která zahrnovala jednoduchou krátkou intervenci sestávající z dvou motivačních rozhovorů vedených telefonicky a předání tištěného materiálu. Skupina, u níž proběhly kromě předání tištěných materiálů navíc telefonické motivační rozhovory, měla po 24 měsících lepší výsledky než skupina, která dostala pouze tištěné materiály.

Takushi a spol. (2004) referují o úspěšném programu pro vysokoškolské studenty, který zahrnoval posilování motivace, nácvik kognitivně-behaviorálních dovedností, kognitivní korekci, uvažování o důsledcích hazardní hry a prevenci recidiv.

Krátká intervence, kterou rutině provádíme u pacientů, kteří se na nás obracejí, sestává z předání svépomocné příručky (Nešpor, 1999), předání kontaktů na další pracoviště a linky telefonické pomoci. Terapeut se ptá na dluhy, sebevražedné tendence a největší problémy, které hazardní hra působila. Pak terapeut nadiktuje hlavní zásady, jak překonávat problémy s hazardní hrou (nenosit u sebe peníze, střední míra zátěže, ambulantně se léčit dlouho a soustavně, vyhýbat se alkoholu a drogám a rizikovým prostředím, dluhy splácet postupně atd.) a pacienti si tyto zásady poznamenají. Následuje zodpovězení dotazů. Pacienti jsou dále zváni na skupinovou terapii. Jedná se o velkou skupinu čítající od 15 do cca 40 lidí, která se schází 1x týdně. Skupinu zahajují zkušeností pacientů z nechráněného prostředí, následuje motivační část (např. odpověď na otázku „Kdy jsem se kvůli hazardní hře nejvíce styděl?“), nácviková část skupiny a pozitivně laděný závěr.

Souhrn a závěr

Práce shrnuje postupy, které lze použít při krátké intervenci pro problémy působené hazardní hrou. Vzhledem k rozšířenosti problémů s hazardní hrou v populaci, je zásadně důležité, aby krátkou intervenci používali pracovníci různých oborů, tedy nejen lékaři, ale i psychologové, pedagogové atd.

Literatura

Csémy L., Sovinová H., Sadílek P., Lejčková P.: (2003) Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD), Česká republika, 2003. Nepublikovaná výzkumná zpráva. Psychiatrické centrum Praha.

Hodgins, D. C., Currie, S., el-Guebaly, N., Peden, N.: Brief motivational treatment for problem gambling: a 24-month follow-up. Psychol Addict Behav, 18, 2004, 3, s. 293-296.

Hodgins, D. C., el-Guebaly, N.: Retrospective and prospective reports of precipitans to relapse in pathological gambling. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72, 2004, s. 72-80.

Ledgerwood, D. M., Petry, N.M.: Gambling and suicidality in treatment-seeking pathological gamblers. J Nerv Ment Dis, 192, 2004, 10, s. 711-714.

Lynch, W. J., Maciejewski, P. K., Potenza, M. N.: Psychiatric correlates of gambling in adolescents and young adults grouped by age at gambling onset. Arch Gen Psychiatry, 61, 2004, 11, s.1116-1122.

Nešpor, K.: Jak pøekonat problém s hazardní hrou. 2. rozšíøené vydání. Sportpropag pro Ministerstvo zdravotnictví ÈR, Praha, 1999, s. 104.

Takushi R. Y., Neighbors C., Larimer M. E., Lostutter T. W., Cronce J.M., Marlatt G. A.: Indicated prevention of problem gambling among college students. J Gambl Stud, 20, 2004, 1, s. 83-93.

Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.

vědecký sekretář Společnosti návykových nemocí České lékařské společnosti JEP

a národní koordinátor Evropského akčního plánu o alkoholu Světové zdravotnické organizace

Psychiatrická léčebna Bohnice, Ústavní 91, 181 02 Praha 8

Tel.: 284 016 249, E-mail: nespor.k@seznam.cz

Internet: www.plbohnice.cz/nespor, www.mujweb.cz/veda/nespor

PhDr. Ladislav Csémy

vědecký pracovník, Psychiatrické centrum Praha

Tel. 266 003 272, E-mail: csemy@pcp.lf3.cuni.cz

Tiskové zprávy a články redakce.
Komentáře
VěcAutorDatum a čas

K článku nejsou žádné komentáře.

Zobrazit Vše | Přidat nový

Reklama
Pojištění
Za obsah jednotlivých materiálů odpovídají jejich autoři. Obsah © redakce O Životě.cz 2002 - 2006